Don Getty Wildlife Photography | Zebra, Grevy's
14 photos

Grevy's Zebra,
Equus grevyi

Zebra_Grevy_SCN001

Zebra_Grevy_SCN001

Zebra_Grevy_SCN002

Zebra_Grevy_SCN002

Zebra_Grevy_SCN003

Zebra_Grevy_SCN003

Zebra_Grevy_SCN004

Zebra_Grevy_SCN004

Zebra_G_45T8918

"Equus grevyi", "Grevy's", Kenya, "Samburu National Reserve", Zebra

Zebra_G_45T8944

"Equus grevyi", "Grevy's", Kenya, "Samburu National Reserve", Zebra

Zebra_G_45T9027

"Equus grevyi", "Grevy's", Kenya, "Samburu National Reserve", Zebra

Zebra_G_45T9087

"Equus grevyi", "Grevy's", Kenya, "Samburu National Reserve", Zebra

Zebra_G_45T9144

"Equus grevyi", "Grevy's", Kenya, "Samburu National Reserve", Zebra

Zebra_G_45T9150

"Equus grevyi", "Grevy's", Kenya, "Samburu National Reserve", Zebra

Zebra_G_45T0426

Zebra_G_45T0426

Zebra_G_45T1549

Zebra_G_45T1549

Zebra_G_45T1564

Zebra_G_45T1564

Zebra_G_45T1889

Zebra_G_45T1889