Don Getty Wildlife Photography | Monkey, White-headed Capuchin
1 photos

White-headed Capuchin Monkey,
Cebus capucinus

Monkey_A45T0958

White-headed Capuchin Monkey