Don Getty Wildlife Photography | Monkey, Kilimanjaro Colobus
3 photos

Kilimanjaro Colobus Monkey,
Colobus guereza caudatus

Monkey_Col_SCN001

Monkey_Col_SCN001

Monkey_Col_SCN002

Monkey_Col_SCN002

Monkey_Col_SCN003

Monkey_Col_SCN003