2 photos

Mantled Howler Monkey,
Alouatta palliata

Monkey_MH_MG_2484

Monkey_MH_MG_2484

Monkey_MH_Z2F8195

Monkey_MH_Z2F8195