Eyelash Viper,
Bothriechis schlegelii

Eyelash_Viper_45T6009

Eyelash Viper

Eyelash_Viper_45T6047

Eyelash Viper

Eyelash_Viper_45T5951

Eyelash Viper

Eyelash_Viper_45T6059

Eyelash Viper

Eyelash_Viper_45T6098

Eyelash Viper